skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Redistributive Direct Democracy Matter: Development and Women's Participation in the Gram Sabhas of Kerala, India

Gibson, Christopher

American Sociological Review, 1 June 2012, Vol.77(3), pp.409-434 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00031224

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making redistributive direct democracy matter: development and women's participation in the Gram Sabhas of Kerala, India.(Author abstract)(Report)

Gibson, Christopher

American Sociological Review, June, 2012, Vol.77(3), p.409(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-1224

Toàn văn sẵn có

3
Making Redistributive Direct Democracy Matter: Development and Women’s Participation in the Gram Sabhas of Kerala, India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Redistributive Direct Democracy Matter: Development and Women’s Participation in the Gram Sabhas of Kerala, India

Gibson, Christopher

American Sociological Review, 06/2012, Vol.77(3), pp.409-434 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0003122412442883

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Redistributive Direct Democracy Matter: Development and Women’s Participation in the Gram Sabhas of Kerala, India

Gibson, Christopher

American Sociological Review, June 2012, Vol.77(3), pp.409-434 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122412442883

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Redistributive Direct Democracy Matter: Development and Women's Participation in the Gram Sabhas of Kerala, India

Gibson, Christopher

American Sociological Review, Jun 2012, Vol.77(3), pp.409-434 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122412442883

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...