skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of human behavior in information seeking tasks

Morehead, David R ; Rouse, William B

Information Processing and Management, 1982, Vol.18(4), pp.193-205 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/0306-4573(82)90059-0

Toàn văn sẵn có

2
Models of human behavior in information seeking tasks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of human behavior in information seeking tasks

Morehead, David R. ; Rouse, William B.

Information Processing & Management, 1/1982, Vol.18(4), pp.193-205 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064573 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0306-4573(82)90059-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of Human Behavior in Information Seeking Tasks

Morehead, David ; Rouse, William

Information Processing & Management, 1982, Vol.18(4), p.193 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03064573 ; E-ISSN: 18735371

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of Human Behavior in Information Seeking Tasks

Morehead, David R ; Rouse, William B

Information Processing and Management, 1982, Vol.18(4), p.193 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...