skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice or Voice-Over? Harnessing the Relationship between a Child's Right to Be Heard and Legal Agency through Norwegian Bullying Cases

Clark, Sevda

Social Inclusion, 2017, Vol.5(3), p.131(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.17645/si.v5i3.970

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice or Voice-Over? Harnessing the Relationship between a Child’s Right to Be Heard and Legal Agency through Norwegian Bullying Cases

Clark, Sevda

Social Inclusion, 2017, Vol.5(3), pp.131-147 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21832803 ; DOI: 10.17645/si.v5i3.970

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice or Voice-Over? Harnessing the Relationship between a Child’s Right to Be Heard and Legal Agency through Norwegian Bullying Cases

Sevda Clark

Social Inclusion, 01 September 2017, Vol.5(3), pp.131-147 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2183-2803 ; DOI: 10.17645/si.v5i3.970

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice or Voice-Over? Harnessing the Relationship between a Child’s Right to be Heard and Legal Agency through Norwegian Bullying Cases

Clark, Sevda

Clark, Sevda . Voice or Voice-Over? Harnessing the Relationship between a Child’s Right to be Heard and Legal Agency through Norwegian Bullying Cases. Social Inclusion. 2017, 5(3), 131-147 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.17645/si.v5i3.970

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...