skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José

Social Choice and Welfare, 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/BF00192879

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan Carlos ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José Ramón ; Juan Carlos Candeal ; Esteban Induráin ; José Ramón Uriarte

Social Choice and Welfare, 1 January 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01761714 ; E-ISSN: 1432217X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan Carlos ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social Choice and Welfare, 1 January 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01761714 ; E-ISSN: 1432217X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan Carlos ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social Choice and Welfare, 1 January 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01761714 ; E-ISSN: 1432217X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal - Haro, Juan Carlos; Induráin - Eraso, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social choice and welfare, 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0176-1714

Toàn văn sẵn có

6
Some issues related to the topological aggregation of preferences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juancarlos ; Indur�in, Esteban ; Uriarte, Jos�Ram�N

Social Choice and Welfare, 7/1992, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00192879

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...