skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations. (quantum mechanical-molecular mechanical)

Gao, Jiali ; Xia, Xinfu

Science, Oct 23, 1992, Vol.258(5082), p.631(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations. (quantum mechanical-molecular mechanical)

Gao, Jiali ; Xia, Xinfu

Science, Oct 23, 1992, Vol.258(5082), p.631(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations. (quantum mechanical-molecular mechanical simulation)

Gao, Jiali ; Xia, Xinfu

Science, Oct 23, 1992, Vol.258(5082), p.631(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations. (quantum mechanical-molecular mechanical simulation)

Gao, Jiali ; Xia, Xinfu

Science, Oct 23, 1992, Vol.258(5082), p.631(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations

Gao, J ; Xia, X

Science, 10/23/1992, Vol.258(5082), pp.631-635 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1411573

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A priori evaluation of aqueous polarization effects through Monte Carlo QM-MM simulations

Gao, J ; Xia, X

Science (New York, N.Y.), 23 October 1992, Vol.258(5082), pp.631-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 1411573 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...