skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast performance assessment of IEEE 802.11-based wireless networks

Kim, Hwangnam ; Park, Eun-Chan ; Lee, Suk Kyu ; Hu, Chunyu

Mathematical and Computer Modelling, 2011, Vol.53(11), pp.2173-2191 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0895-7177 ; E-ISSN: 1872-9479 ; DOI: 10.1016/j.mcm.2010.08.024

Toàn văn sẵn có

2
Fast performance assessment of IEEE 802.11-based wireless networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast performance assessment of IEEE 802.11-based wireless networks

Kim, Hwangnam ; Park, Eun-Chan ; Lee, Suk Kyu ; Hu, Chunyu

Mathematical and Computer Modelling, 06/2011, Vol.53(11-12), pp.2173-2191 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08957177 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2010.08.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...