skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2008, Vol.19(4), pp.769-798 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chn041

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'

Petersmann

European Journal of International Law, Sep 2008, pp.769-798 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09385428 ; E-ISSN: 14643596 ; DOI: 10.1093/ejil/chn041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...