skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical exploration of birhythmicity in the p53-Mdm2 network

Abou-Jaoudé, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouzé, Jean-Luc; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(2), p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theoretical Exploration of Birhythmicity in the p53-Mdm2 Network.(Research Article)

Abou-Jaoude, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouze, Jean-Luc

PLoS ONE, Feb 14, 2011, Vol.6(2), p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theoretical Exploration of Birhythmicity in the p53-Mdm2 Network.(Research Article)

Abou - Jaoude, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouze, Jean - Luc

PLoS ONE, Feb 14, 2011, Vol.6(2), p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theoretical Exploration of Birhythmicity in the p53-Mdm2 Network

Abou-Jaoudé, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouzé, Jean-Luc; Rattray, Magnus (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075 ; PMCID: 3038873 ; PMID: 21340030

Toàn văn sẵn có

5
A Theoretical Exploration of Birhythmicity in the p53-Mdm2 Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theoretical Exploration of Birhythmicity in the p53-Mdm2 Network

Abou-Jaoudé, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouzé, Jean-Luc; Rattray, Magnus

PLoS ONE, 2/14/2011, Vol.6(2), p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical exploration of birhythmicity in the p53-Mdm2 network

Abou-Jaoudé, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouzé, Jean-Luc

PloS one, 14 February 2011, Vol.6(2), pp.e17075 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21340030 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theoretical Exploration of Birhythmicity in the p53-Mdm2 Network

Abou-Jaoudé, Wassim ; Chaves, Madalena ; Gouzé, Jean-Luc

PLoS One, Feb 2011, p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical exploration of birhythmicity in the p53-Mdm2 network

Wassim Abou-Jaoudé ; Madalena Chaves ; Jean-Luc Gouzé

PLoS ONE, 01 February 2011, Vol.6(2), p.e17075 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...