skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Capital and Growth of Information and Communication Technology-intensive Industries: Empirical Evidence from Open Economies

Murphy, Gavin ; Siedschlag, Iulia

Regional Studies, 01 October 2013, Vol.47(9), pp.1403-1424 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2010.529115

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human capital and growth of information and communication technology-intensive industries: empirical evidence from open economies

Murphy, Gavin ; Siedschlag, Iulia

Regional Studies, Nov, 2013, Vol.47(9), p.1403-1424 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-3404

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human capital and growth of information and communication technology-intensive industries empirical evidence from open economies

Murphy, Gavin; Siedschlag, Iulia

Regional studies, 2013, Vol.47(9), pp. 1403-1424 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0034-3404

Toàn văn không sẵn có

4
Human Capital and Growth of Information and Communication Technology-intensive Industries: Empirical Evidence from Open Economies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Capital and Growth of Information and Communication Technology-intensive Industries: Empirical Evidence from Open Economies

Murphy, Gavin ; Siedschlag, Iulia

Regional Studies, 10/2013, Vol.47(9), pp.1403-1424 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2010.529115

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Capital and Growth of Information and Communication Technology-intensive Industries: Empirical Evidence from Open Economies

Murphy, Gavin ; Siedschlag, Iulia

Regional Studies, 2013, Vol.47(9), p.1403 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00343404 ; E-ISSN: 13600591 ; DOI: 10.1080/00343404.2010.529115

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...