skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada's entry into the OAS: change and continuity in Canadian identity.(Over the transom)

Cros, Laurence

International Journal, Summer, 2012, Vol.67(3), p.725(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada's entry into the OAS: Change and continuity in Canadian identity

Cros, Laurence

International Journal, 1 July 2012, Vol.67(3), pp.725-746 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00207020

Toàn văn sẵn có

3
Canada's Entry into the OAS: Change and Continuity in Canadian Identity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada's Entry into the OAS: Change and Continuity in Canadian Identity

Cros, Laurence

International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 09/2012, Vol.67(3), pp.725-746 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002070201206700310

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada's Entry into the OAS: Change and Continuity in Canadian Identity

Cros, Laurence

International Journal, September 2012, Vol.67(3), pp.725-746 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070201206700310

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...