skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite.(Author abstract)

Nishiyama, Norimasa ; Yagi, Takehiko ; Ono, Shigeaki ; Gotou, Hirotada ; Harada, Tatsuhiko ; Kikegawa, Takumi

Physics and Chemistry of Minerals, April, 2007, Vol.34(3), p.131(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0342-1791

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite

Nishiyama, Norimasa ; Yagi, Takehiko ; Ono, Shigeaki ; Gotou, Hirotada ; Harada, Tatsuhiko ; Kikegawa, Takumi

Physics and Chemistry of Minerals, 2007, Vol.34(3), pp.131-143 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-006-0134-6

Toàn văn sẵn có

3
Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite

Nishiyama, Norimasa ; Yagi, Takehiko ; Ono, Shigeaki ; Gotou, Hirotada ; Harada, Tatsuhiko ; Kikegawa, Takumi

Physics and Chemistry of Minerals, 3/28/2007, Vol.34(3), pp.131-143 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00269-006-0134-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...