skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Between two worlds the construction of the Ottoman state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds the construction of the Ottoman state

Kafadar, Cernal

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9780520206007

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State

Kafadar, Cemal

Walter de Gruyter GmbH

E-ISBN: 9780520918054 ; DOI: 10.1525/9780520918054

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...