skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MCNPX Improvements for Threat Reduction Applications

Waters, Laurie S ; Durkee, Joe W ; Elson, Jay S ; Esch, Ernst I ; Fensin, Michael L ; Hendricks, John S ; Holloway, Shannon T ; James, Michael R ; Jason, Andrew ; Johns, Russell C ; Johnson, M. William ; Kawano, Toshihiko ; Mckinney, Gregg W ; Moller, Peter ; Pelowitz, Denise B

AIP Conference Proceedings, 10 March 2009, Vol.1099(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.3120107

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MCNPX Improvements for Threat Reduction Applications

Waters, Laurie S. ; Durkee, Joe W. ; Elson, Jay S. ; Esch, Ernst I. ; Fensin, Michael L. ; Hendricks, John S. ; Holloway, Shannon T. ; James, Michael R. ; Jason, Andrew ; Johns, Russell C. ; Johnson, M. William ; Kawano, Toshihiko ; Mckinney, Gregg W. ; Moller, Peter ; Pelowitz, Denise B.

Application Of Accelerators In Research And Industry: Twentieth International Conference, Fort Worth (Texas) (10–15 August 2008): AIP Conference Proceedings, 10 March 2009, Vol.1099(1), pp.595-598 [Tạp chí có phản biện]

© 2009 American Institute of Physics (AIP)

ISBN: 978-0-7354-0633-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.3120107

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...