skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911).
José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911)

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, December 2014, Vol.89(12), pp.e100

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 25446817 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2014.10.002

Toàn văn sẵn có

2
José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911)

Noguera Paláu, J.J.

Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, 12/2014, Vol.89(12), p.e100

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03656691 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.oftal.2014.10.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

José Joaquín Palma (Bayamo, Cuba, 1844 - Guatemala, Guatemala, 1911)

Noguera Paláu, J.J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, December 2014, Vol.89(12), pp.e100-e100

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0365-6691 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2014.10.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...