skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public libraries and the consortium purchase of electronic resources

Ball, David

The Electronic Library, 01 August 2003, Vol.21(4), pp.301-309 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470310491522

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public libraries and the consortium purchase of electronic resources

David Ball

The Electronic Library, 2003, Vol.21(4), p.301-309 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310491522

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public libraries and the consortium purchase of electronic resources

Ball, David

The Electronic Library, August, 2003, Vol.21(4), p.301(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Toàn văn sẵn có

4
Public libraries and the consortium purchase of electronic resources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public libraries and the consortium purchase of electronic resources

Ball, David

The Electronic Library, 08/2003, Vol.21(4), pp.301-309 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470310491522

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...