skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults.(Report)

Mpendo, Juliet ; Mutua, Gaudensia ; Nyombayire, Julien ; Ingabire, Rosine ; Nanvubya, Annet ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Hayes, Peter ; Kopycinski, Jakub ; Dally, Len ; Hannaman, Drew ; Egan, Michael A. ; Eldridge, John H. ; Syvertsen, Kristen ; Lehrman, Jennifer ; Rasmussen, Beth ; Gilmour, Jill ; Cox, Josephine H. ; Fast, Patricia E. ; Schmidt, Claudia

PLoS ONE, August 7, 2015, Vol.10(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults.(Report)

Mpendo, Juliet ; Mutua, Gaudensia ; Nyombayire, Julien ; Ingabire, Rosine ; Nanvubya, Annet ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Hayes, Peter ; Kopycinski, Jakub ; Dally, Len ; Hannaman, Drew ; Egan, Michael A. ; Eldridge, John H. ; Syvertsen, Kristen ; Lehrman, Jennifer ; Rasmussen, Beth ; Gilmour, Jill ; Cox, Josephine H. ; Fast, Patricia E. ; Schmidt, Claudia

PLoS ONE, August 7, 2015, Vol.10(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0134287

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults

Mpendo, Juliet ; Mutua, Gaudensia ; Nyombayire, Julien ; Ingabire, Rosine ; Nanvubya, Annet ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Hayes, Peter ; Kopycinski, Jakub ; Dally, Len ; Hannaman, Drew ; Egan, Michael A ; Eldridge, John H ; Syvertsen, Kristen ; Lehrman, Jennifer ; Rasmussen, Beth ; Gilmour, Jill ; Cox, Josephine H ; Fast, Patricia E ; Schmidt, Claudia; Richie, Thomas L (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0134287 ; PMCID: 4529153 ; PMID: 26252526

Toàn văn sẵn có

4
A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults

Mpendo, Juliet ; Mutua, Gaudensia ; Nyombayire, Julien ; Ingabire, Rosine ; Nanvubya, Annet ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Hayes, Peter ; Kopycinski, Jakub ; Dally, Len ; Hannaman, Drew ; Egan, Michael A. ; Eldridge, John H. ; Syvertsen, Kristen ; Lehrman, Jennifer ; Rasmussen, Beth ; Gilmour, Jill ; Cox, Josephine H. ; Fast, Patricia E. ; Schmidt, Claudia; Richie, Thomas L

PLOS ONE, 8/7/2015, Vol.10(8), p.e0134287 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0134287

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults

Mpendo, Juliet ; Mutua, Gaudensia ; Nyombayire, Julien ; Ingabire, Rosine ; Nanvubya, Annet ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Hayes, Peter ; Kopycinski, Jakub ; Dally, Len ; Hannaman, Drew ; Egan, Michael A ; Eldridge, John H ; Syvertsen, Kristen ; Lehrman, Jennifer ; Rasmussen, Beth ; Gilmour, Jill ; Cox, Josephine H ; Fast, Patricia E ; Schmidt, Claudia

PloS one, 2015, Vol.10(8), pp.e0134287 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26252526 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0134287

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults

Mpendo, Juliet ; Mutua, Gaudensia ; Nyombayire, Julien ; Ingabire, Rosine ; Nanvubya, Annet ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Hayes, Peter ; Kopycinski, Jakub ; Dally, Len ; Hannaman, Drew ; Egan, Michael ; Eldridge, John ; Syvertsen, Kristen ; Lehrman, Jennifer ; Rasmussen, Beth ; Gilmour, Jill ; Cox, Josephine ; Fast, Patricia ; Schmidt, Claudia

PLoS One, Aug 2015, Vol.10(8), p.e0134287 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0134287

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults.

Mpendo, J ; Mutua, G ; Nyombayire, J ; Ingabire, R ; Nanvubya, A ; Anzala, O ; Karita, E ; Hayes, P ; Kopycinski, J ; Dally, L ; Hannaman, D ; Egan, Ma ; Eldridge, Jh ; Syvertsen, K ; Lehrman, J ; Rasmussen, B ; Gilmour, J ; Cox, Jh ; Fast, Pe ; Schmidt, C

PLOS One, 07 August 2015 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1932-6203 DOI: 10.1371/journal.pone.0134287

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phase I Double Blind, Placebo-Controlled, Randomized Study of the Safety and Immunogenicity of Electroporated HIV DNA with or without Interleukin 12 in Prime-Boost Combinations with an Ad35 HIV Vaccine in Healthy HIV-Seronegative African Adults

Juliet Mpendo ; Gaudensia Mutua ; Julien Nyombayire ; Rosine Ingabire ; Annet Nanvubya ; Omu Anzala ; Etienne Karita ; Peter Hayes ; Jakub Kopycinski ; Len Dally ; Drew Hannaman ; Michael A Egan ; John H Eldridge ; Kristen Syvertsen ; Jennifer Lehrman ; Beth Rasmussen ; Jill Gilmour ; Josephine H Cox ; Patricia E Fast ; Claudia Schmidt

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(8), p.e0134287 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0134287

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...