skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The World Bank Group and the global food crisis an evaluation of the World Bank Group response
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group and the global food crisis an evaluation of the World Bank Group response

World Bank

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781464800917 ; ISBN: 9781464800924 ; ISBN: 9781464800917 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0091-7

Toàn văn không sẵn có

2
The World Bank Group and the Global Food Crisis: An Evaluation of the World Bank Group Response
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group and the Global Food Crisis: An Evaluation of the World Bank Group Response

The World Bank

Dawsonera

ISBN10: 146480091X ; ISBN13: 9781464800917 ; E-ISBN10: 1464800928 ; E-ISBN13: 9781464800924

Toàn văn không sẵn có

3
The world bank group and the global food crisis an evaluation of the world bank group response.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world bank group and the global food crisis an evaluation of the world bank group response.

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781464800917 ; E-ISBN 9781464800924

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank Group and the Global Food Crisis: An Evaluation of the World Bank Group Response

Independent Evaluation Group Studies

World Bank eLibrary (The World Bank Group)

ISBN: 978-1-4648-0091-7 ; E-ISBN: 978-1-4648-0092-4 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0091-7

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...