skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism.(Report)

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

Journal of Common Market Studies, 2015, Vol.53(1), p.123(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism.(Report)

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

Journal of Common Market Studies, 2015, Vol.53(1), p.123(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the A nglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

JCMS: Journal of Common Market Studies, January 2015, Vol.53(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the Anglosphere traditions and dilemmas in Contemporary English nationalism

Wellings, Ben; Baxendale, Helen

Journal of common market studies : JCMS, 2015, Vol.53(1), pp. 123-139 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0021-9886

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

Journal of Common Market Studies, Jan 2015, Vol.53(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219886 ; E-ISSN: 14685965 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

6
Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism: Euroscepticism and the Anglosphere
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the Anglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism: Euroscepticism and the Anglosphere

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

JCMS: Journal of Common Market Studies, 01/2015, Vol.53(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...