skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, A

Social Science Japan Journal, Apr 1999, p.85 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13691465 ; E-ISSN: 14682680

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, A

Social Science Japan Journal, 1999, Vol.2(1), pp.85-105 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0000-0000

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry ; Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, Suehiro

Social science Japan journal : SSJJ : an international journal of social science research on Japan, 1999, Vol.2(1), pp. 85-105 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1369-1465

Toàn văn sẵn có

4
The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road to economic re-entry: Japan's policy toward Southeast Asian development in the 1950s and 1960s

Suehiro, A

Social Science Japan Journal, 4/1/1999, Vol.2(1), pp.85-105 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 13691465 ; E-ISSN: 14682680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ssjj/2.1.85

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...