skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Bridging Science and Society

Agre, Peter ; Leshner, Alan I.

Science, 19 February 2010, Vol.327(5968), pp.921-921 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1188231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Bridging Science and Society

Agre, Peter ; Leshner, Alan I.

Science, 19 February 2010, Vol.327(5968), pp.921-921 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1188231

Toàn văn sẵn có

3
Bridging Science and Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging Science and Society

Agre, P. ; Leshner, A. I.

Science, 02/19/2010, Vol.327(5968), pp.921-921 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1188231

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging science and society

Agre, Peter ; Leshner, Alan I

Science (New York, N.Y.), 19 February 2010, Vol.327(5968), pp.921 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20167748 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1188231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...