skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Health Authority Services for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Blakemore, Ken

British Journal of Social Work, Feb, 1996, Vol.26(1), p.140(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Health Authority Services for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities

Blakemore, Ken

British Journal of Social Work, Feb, 1996, Vol.26(1), p.140(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-3102

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Health Authority Services for Elderly People from Black and Minority Ethnic Communities, Studies in Ageing Series (Book Review)

Blakemore, Ken

The British Journal of Social Work, 1 February 1996, Vol.26(1), pp.140-143 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00453102 ; E-ISSN: 1468263X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...