skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2016, Vol.49(1), p.87(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

3
Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet and Russian anti-(Ukrainian) nationalism and re-Stalinization

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 03/2016, Vol.49(1), pp.87-99 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2015.12.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...