skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgement: a group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2002, Vol.53(3), p.220(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgement: a group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2002, Vol.53(3), p.220(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgment: A group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, Vol.53(3), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.10036

Toàn văn không sẵn có

4
Collaborative relevance judgment: A group consensus method for evaluating user search performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgment: A group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, Vol.53(3), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.10036

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative relevance judgment: A group consensus method for evaluating user search performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2002, Vol.53(3), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10036

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Relevance Judgment: A Group Consensus Method for Evaluating User Search Performance

Zhang, Xiangmin

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002, Vol.53(3), p.220 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 3318-3324

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...