skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW OF THE EDITOR-IN-CHIEF OF THE JOURNAL “COMPARATIVE POLITICS”, PROFESSOR ALEXEI D. VOSKRESSENSKI’S WITH ANDRANIK MIGRANYAN, DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND COOPERATION (N.Y., USA)

A. M. Migranian ; A. D. Voskressenski

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.27-32 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-27-32

Toàn văn sẵn có

2
INTERVIEW OF THE EDITOR-IN-CHIEF OF THE JOURNAL “COMPARATIVE POLITICS”, PROFESSOR ALEXEI D. VOSKRESSENSKI’S WITH ANDRANIK MIGRANYAN, DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND COOPERATION (N.Y., USA)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW OF THE EDITOR-IN-CHIEF OF THE JOURNAL “COMPARATIVE POLITICS”, PROFESSOR ALEXEI D. VOSKRESSENSKI’S WITH ANDRANIK MIGRANYAN, DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND COOPERATION (N.Y., USA)

Migranian, A. M. ; Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 07/08/2015, Vol.3(1(7)), p.27 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-27-32

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...