skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships.(Author abstract)(Report)

Bowker, Julie C. ; Spencer, Sarah V.

Journal of Youth and Adolescence, Nov, 2010, Vol.39(11), p.1318(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2891

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships

Bowker, Julie ; Spencer, Sarah

Journal of Youth and Adolescence, 2010, Vol.39(11), pp.1318-1329 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-009-9474-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships

Bowker, Julie C ; Spencer, Sarah V

Journal of Youth and Adolescence, November 2010, Vol.39(11), p.1318 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-009-9474-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships

Bowker , Julie C. ; Spencer , Sarah V.

Journal of youth and adolescence, 2010, Vol.39(11), pp.1318-1329 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0047-2891

Toàn văn sẵn có

5
Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships

Bowker, Julie C. ; Spencer, Sarah V.

Journal of Youth and Adolescence, 11/2010, Vol.39(11), pp.1318-1329 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10964-009-9474-0

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and Adjustment: A Focus on Mixed-Grade Friendships

Bowker, Julie ; Spencer, Sarah

Journal of Youth and Adolescence, Nov 2010, pp.1318-29 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-009-9474-0

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendship and adjustment: a focus on mixed-grade friendships

Bowker, Julie C ; Spencer, Sarah V

Journal of youth and adolescence, November 2010, Vol.39(11), pp.1318-29 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-6601 ; PMID: 19916041 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10964-009-9474-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...