skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American and European American Children in Diverse Elementary Classrooms: Social Integration, Social Status, and Social Behavior.(Report)

Wilson, Travis ; Rodkin, Philip C.

Child Development, Sept-Oct, 2011, Vol.82(5), p.1454(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American and European American Children in Diverse Elementary Classrooms: Social Integration, Social Status, and Social Behavior.(Report)

Wilson, Travis ; Rodkin, Philip C.

Child Development, Sept-Oct, 2011, Vol.82(5), p.1454(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American and European American Children in Diverse Elementary Classrooms: Social Integration, Social Status, and Social Behavior

Wilson, Travis ; Rodkin, Philip C.

Child Development, September 2011, Vol.82(5), pp.1454-1469 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01634.x

Toàn văn sẵn có

4
African American and European American Children in Diverse Elementary Classrooms: Social Integration, Social Status, and Social Behavior: Social Integration, Social Status, Social Behavior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American and European American Children in Diverse Elementary Classrooms: Social Integration, Social Status, and Social Behavior: Social Integration, Social Status, Social Behavior

Wilson, Travis ; Rodkin, Philip C.

Child Development, 09/2011, Vol.82(5), pp.1454-1469 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01634.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American and European American Children in Diverse Elementary Classrooms: Social Integration, Social Status, and Social Behavior

Wilson, Travis ; Rodkin, Philip C

Child Development, 2011, Vol.82(5), p.1454 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01634.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American and European American children in diverse elementary classrooms: social integration, social status, and social behavior

Wilson, Travis ; Rodkin, Philip C

Child development, 2011, Vol.82(5), pp.1454-69 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 21848954 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01634.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...