skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countering method bias in questionnaire-based user studies

Genevieve Gorrell ; Nigel Ford ; Andrew Madden ; Peter Holdridge ; Barry Eaglestone

Journal of Documentation, 2011, Vol.67(3), p.507-524 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411111124569

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countering method bias in questionnaire-based user studies

Gorrell, Genevieve ; Ford, Nigel ; Madden, Andrew ; Holdridge, Peter ; Eaglestone, Barry

Journal of Documentation, 26 April 2011, Vol.67(3), pp.507-524 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411111124569

Toàn văn không sẵn có

3
Countering method bias in questionnaire‐based user studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countering method bias in questionnaire‐based user studies

Gorrell, Genevieve ; Ford, Nigel ; Madden, Andrew ; Holdridge, Peter ; Eaglestone, Barry

Journal of Documentation, 04/26/2011, Vol.67(3), pp.507-524 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-0418 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00220411111124569

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countering method bias in questionnaire-based user studies

Gorrell, Genevieve ; Ford, Nigel ; Madden, Andrew ; Holdridge, Peter ; Eaglestone, Barry

Journal of Documentation, 2011, Vol.67(3), pp.507-524 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/00220411111124569

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...