skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Human-Robot Interfaces on the Learning of Visual Objects

Rouanet, Pierre ; Oudeyer, Pierre-Yves ; Danieau, Fabien ; Filliat, David

IEEE Transactions on Robotics, 29 April 2013, Vol.29(2), pp.525-541 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1552-3098 ; E-ISSN: 2374-958X ; DOI: 10.1109/TRO.2012.2228134

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of human-robot interfaces on the learning of visual objects.(Technical report)

Rouanet, P. ; Oudeyer, P. Y. ; Danieau, F. ; Filliat, D.

IEEE Transactions on Robotics, April, 2013, Vol.29(2), p.525(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1552-3098

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...