skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Identifying Cognitive Assistance with Mobile Electroencephalography: A Case Study with In-Situ Projections for Manual Assembly
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Cognitive Assistance with Mobile Electroencephalography: A Case Study with In-Situ Projections for Manual Assembly

Kosch, Thomas ; Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht ; Chuang, Lewis L.

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 06/19/2018, Vol.2(EICS), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

E-ISSN: 25730142 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3229093

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Cognitive Assistance with Mobile Electroencephalography: A Case Study with In-Situ Projections for Manual Assembly

Kosch, Thomas ; Funk, Markus ; Schmidt, Albrecht ; Chuang, Lewis

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 19 June 2018, Vol.2(EICS), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 2573-0142 ; DOI: 10.1145/3229093

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...