skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secretion of Streptomyces tendae antifungal protein 1 by Lactococcus lactis

Freitas, D.A ; Leclerc, Sylvie ; Miyoshi, A ; Oliveira, S.C ; Sommer, P.S.M ; Rodrigues, L ; Correa Junior, A ; Gautier, Michel ; Langella, Philippe ; Azevedo, V.A ; Le Loir, Yves

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2005, Vol.38(11), pp.1585-1592 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secretion of Streptomyces tendae antifungal protein 1 by Lactococcus lactis

Freitas, D.A ; Leclerc, S ; Miyoshi, A ; Oliveira, S.C ; Sommer, P.S.M ; Rodrigues, L ; Correa Junior, A ; Gautier, M ; Langella, P ; Azevedo, V.A ; Le Loir, Y

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 November 2005, Vol.38(11), pp.1585-1592 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2005001100004

Toàn văn sẵn có

3
Secretion of Streptomyces tendae antifungal protein 1 by Lactococcus lactis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secretion of Streptomyces tendae antifungal protein 1 by Lactococcus lactis

Freitas, D.A. ; Leclerc, S. ; Miyoshi, A. ; Oliveira, S.C. ; Sommer, P.S.M. ; Rodrigues, L. ; Correa Junior, A. ; Gautier, M. ; Langella, P. ; Azevedo, V.A. ; Le Loir, Y.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 11/2005, Vol.38(11), pp.1585-1592 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0100-879X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-879X2005001100004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secretion of Streptomyces tendae antifungal protein 1 by Lactococcus lactis

Freitas, D A ; Leclerc, S ; Miyoshi, A ; Oliveira, S C ; Sommer, P S M ; Rodrigues, L ; Correa Junior, A ; Gautier, M ; Langella, P ; Azevedo, V A ; Le Loir, Y

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, November 2005, Vol.38(11), pp.1585-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0100-879X ; PMID: 16258626 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secretion of Streptomyces tendae antifungal protein 1 by Lactococcus lactis

D.A. Freitas ; S. Leclerc ; A. Miyoshi ; S.C. Oliveira ; P.S.M. Sommer ; L. Rodrigues ; A. Correa Junior ; M. Gautier ; P. Langella ; V.A. Azevedo ; Y. Le Loir

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 November 2005, Vol.38(11), pp.1585-1592 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/S0100-879X2005001100004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...