skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skewed Riskscapes and Environmental Injustice: A Case Study of Metropolitan St. Louis

Abel, Troy

Environmental Management, 2008, Vol.42(2), pp.232-248 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s00267-008-9126-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skewed Riskscapes and Environmental Injustice: A Case Study of Metropolitan St. Louis

Abel, Troy

Environmental Management, Aug 2008, Vol.42(2), pp.232-48 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s00267-008-9126-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skewed Riskscapes and Environmental Injustice: A Case Study of Metropolitan St. Louis

Abel, Troy D.

Environmental Management, August, 2008, Vol.42(2), p.232(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0364-152X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skewed Riskscapes and Environmental Injustice: A Case Study of Metropolitan St. Louis

Abel , Troy D.

Environmental management, 2008, Vol.42(2), pp.232-248 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0364-152X

Toàn văn sẵn có

5
Skewed Riskscapes and Environmental Injustice: A Case Study of Metropolitan St. Louis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skewed Riskscapes and Environmental Injustice: A Case Study of Metropolitan St. Louis

Abel, Troy D.

Environmental Management, 8/2008, Vol.42(2), pp.232-248 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00267-008-9126-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skewed riskscapes and environmental injustice: a case study of metropolitan St. Louis

Abel, Troy D

Environmental management, August 2008, Vol.42(2), pp.232-48 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0364-152X ; PMID: 18506518 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00267-008-9126-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...