skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: keith d?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platinum metal silicides and germanides: superconductivity in non-centrosymmetric intermetallics

Miliyanchuk, K ; Kneidinger, F ; Blaas-Schenner, C ; Reith, D ; Podloucky, R ; Rogl, P ; Khan, T ; Salamakha, L ; Hilscher, G ; Michor, H ; Bauer, E ; Hillier, A D

Journal of Physics: Conference Series, 2011, Vol.273(1), p.012078 (4pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/273/1/012078

Toàn văn sẵn có

2
Platinum metal silicides and germanides: superconductivity in non-centrosymmetric intermetallics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platinum metal silicides and germanides: superconductivity in non-centrosymmetric intermetallics

Miliyanchuk, K ; Kneidinger, F ; Blaas-Schenner, C ; Reith, D ; Podloucky, R ; Rogl, P ; Khan, T ; Salamakha, L ; Hilscher, G ; Michor, H ; Bauer, E ; Hillier, A D

Journal of Physics: Conference Series, 01/01/2011, Vol.273, p.012078 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/273/1/012078

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...