skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rocket Launcher Mechanism of Collaborative Actin Assembly Defined by Single-Molecule Imaging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocket Launcher Mechanism of Collaborative Actin Assembly Defined by Single-Molecule Imaging

Breitsprecher, D. ; Jaiswal, R. ; Bombardier, J. P. ; Gould, C. J. ; Gelles, J. ; Goode, B. L.

Science, 06/01/2012, Vol.336(6085), pp.1164-1168 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1218062

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocket launcher mechanism of collaborative actin assembly defined by single-molecule imaging

Breitsprecher, Dennis ; Jaiswal, Richa ; Bombardier, Jeffrey P ; Gould, Christopher J ; Gelles, Jeff ; Goode, Bruce L

Science (New York, N.Y.), 01 June 2012, Vol.336(6085), pp.1164-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22654058 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1218062

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...