skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Impact of Nurse Post-Discharge Telephone Calls on 30-Day Hospital Readmission Rates

Harrison, James ; Auerbach, Andrew ; Quinn, Kathryn ; Kynoch, Ellen ; Mourad, Michelle

Journal of General Internal Medicine, 2014, Vol.29(11), pp.1519-1525 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-2954-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Impact of Nurse Post-Discharge Telephone Calls on 30-Day Hospital Readmission Rates.(Report)

Harrison, James D. ; Auerbach, Andrew D. ; Quinn, Kathryn ; Kynoch, Ellen ; Mourad, Michelle

Journal of General Internal Medicine, Nov, 2014, Vol.29(11), p.1519(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734 ; DOI: 10.1007/s11606-014-2954-2

Toàn văn sẵn có

3
Assessing the Impact of Nurse Post-Discharge Telephone Calls on 30-Day Hospital Readmission Rates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Impact of Nurse Post-Discharge Telephone Calls on 30-Day Hospital Readmission Rates

Harrison, James D. ; Auerbach, Andrew D. ; Quinn, Kathryn ; Kynoch, Ellen ; Mourad, Michelle

Journal of General Internal Medicine, 11/2014, Vol.29(11), pp.1519-1525 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11606-014-2954-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the impact of nurse post-discharge telephone calls on 30-day hospital readmission rates

Harrison, James D ; Auerbach, Andrew D ; Quinn, Kathryn ; Kynoch, Ellen ; Mourad, Michelle

Journal of general internal medicine, November 2014, Vol.29(11), pp.1519-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 25103122 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-014-2954-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...