skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Cuál es la naturaleza del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Andrés González Serrano

Prolegomenos, 2015, Vol.18(35), pp.189-202 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0121182X ; DOI: 10.18359/dere.818

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Cuál es la naturaleza del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

González Serrano, Andrés

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2015, Vol.18(35), pp.189-202 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

3
¿Cuál es la naturaleza del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Cuál es la naturaleza del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01/15/2015, Vol.18(35), p.189 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/dere.818

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL ÓRGANO QUE GENERA PLEITO PENDIENTE INTERNACIONAL ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?

Andrés González Serrano

Prolegómenos, 01 January 2015, Vol.18(35), pp.189-202 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...