skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A non-expert-user interface for posing signing avatars

Adamo-Villani, Nicoletta ; Popescu, Voicu ; Lestina, Jason

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 01 May 2013, Vol.8(3), pp.238-248 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis Medical Library

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: 10.3109/17483107.2012.704655

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A non-expert-user interface for posing signing avatars

Adamo-Villani, Nicoletta ; Popescu, Voicu ; Lestina, Jason

Disability and rehabilitation. Assistive technology, May 2013, Vol.8(3), pp.238-48 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1748-3115 ; PMID: 22789025 Version:1 ; DOI: 10.3109/17483107.2012.704655

Toàn văn không sẵn có

3
A non-expert-user interface for posing signing avatars
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A non-expert-user interface for posing signing avatars

Adamo-Villani, Nicoletta ; Popescu, Voicu ; Lestina, Jason

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 05/2013, Vol.8(3), pp.238-248 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Informa Healthcare (via CrossRef)

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/17483107.2012.704655

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...