skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burundi after the 2015 elections: a conference report.(Conference notes)

Grauvogel, Julia

Africa Spectrum, 2016, Vol.51(2), p.3(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-0397

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burundi after the 2015 Elections: A Conference Report

Grauvogel, Julia

Africa Spectrum, August 2016, Vol.51(2), pp.3-14 [Tạp chí có phản biện]

SAGE Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: 10.1177/000203971605100201

Toàn văn sẵn có

3
Burundi after the 2015 Elections: A Conference Report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burundi after the 2015 Elections: A Conference Report

Grauvogel, Julia

Africa Spectrum, 08/2016, Vol.51(2), pp.3-14 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000203971605100201

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burundi after the 2015 Elections: A Conference Report

Julia Grauvogel

Africa Spectrum, 01 January 2016, Vol.51(2) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1868-6869

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...