skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM CIDADES INTELIGENTES: O PROBLEMA DE ACIONAMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

Hernandes, Sediane ; Calsavara, Alcides ; Pellenz, Marcelo ; Lima, Luiz

Revista Electronica de Sistemas de Informaçao, May-Aug 2017, Vol.16(2), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 16773071 ; DOI: 10.21529/RESI.2017.1602003

Toàn văn sẵn có

2
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM CIDADES INTELIGENTES: O PROBLEMA DE ACIONAMENTO DE UNIDADES MÓVEIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM CIDADES INTELIGENTES: O PROBLEMA DE ACIONAMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

Hernandes, Sediane Carmem Lunardi ; Calsavara, Alcides ; Pellenz, Marcelo Eduardo ; Lima Júnior, Luiz Augusto de Paula

Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, 08/31/2017, Vol.16(2) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1677-3071 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21529/RESI.2017.1602003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...