skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of different in-situ testing techniques and vulnerability assessment of Kolizej palace in Ljubljana

Kržan, Meta ; Gostič, Samo ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.389-410 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9639-4

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of different in-situ testing techniques and vulnerability assessment of Kolizej palace in Ljubljana.(Report)

Krzan, Meta ; Gostic, Samo ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), p.389(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1570-761X ; DOI: 10.1007/s10518-014-9639-4

Truy cập trực tuyến

3
Application of different in-situ testing techniques and vulnerability assessment of Kolizej palace in Ljubljana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of different in-situ testing techniques and vulnerability assessment of Kolizej palace in Ljubljana

Kržan, Meta ; Gostič, Samo ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 1/2015, Vol.13(1), pp.389-410 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10518-014-9639-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...