skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van de Gaer, Dirk

Journal of Public Economics, 2011, Vol.95(11), pp.1248-1262 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van De Gaer, Dirk

The Journal of Public Economics, Dec, 2011, Vol.95(11-12), p.1248(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence; Van De Gaer, Dirk

Journal of public economics, 2011, Vol.95(11), pp. 1248-1262 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

4
A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of optimal tax policies when compensation or responsibility matter

Jacquet, Laurence ; Van de Gaer, Dirk

Journal of Public Economics, 12/2011, Vol.95(11-12), pp.1248-1262 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00472727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...