skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite structure analysis with microcomputer using classical and interface finite elements

Aivaz-Zadeh Mokari, Shahram ; Ramahefarison, Epiphane ; Verchery, Georges

Computers and Mathematics with Applications, 1985, Vol.11(10), pp.1023-1042 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0898-1221 ; DOI: 10.1016/0898-1221(85)90022-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite structure analysis with microcomputer using classical and interface elements

Aivaz-Zadeh Mokari, Sharam ; Ramahefarison, Epiphane ; Verchery, Georges

Computers and Mathematics with Applications, October 1985, Vol.11(10), pp.1023-1042 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0898-1221 ; E-ISSN: 1873-7668

Toàn văn không sẵn có

3
Composite structure analysis with microcomputer using classical and interface finite elements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite structure analysis with microcomputer using classical and interface finite elements

Aivaz-Zadeh Mokari, Shahram ; Ramahefarison, Epiphane ; Verchery, Georges

Computers & Mathematics with Applications, 10/1985, Vol.11(10), pp.1023-1042 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08981221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0898-1221(85)90022-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...