skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies

Suhong Li ; John K. Visich ; Basheer M. Khumawala ; Chen Zhang

Sensor Review, 2006, Vol.26(3), p.193-202 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0260-2288 ; DOI: 10.1108/02602280610675474

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies

Li, Suhong ; Visich, John K ; Khumawala, Basheer M ; Zhang, Chen

Sensor Review, 01 July 2006, Vol.26(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0260-2288 ; E-ISSN: 1758-6828 ; DOI: 10.1108/02602280610675474

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies

Li, Suhong ; Visich, John ; Khumawala, Basheer ; Zhang, Chen

Sensor Review, 2006, Vol.26(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02602288 ; E-ISSN: 17586828 ; DOI: 10.1108/02602280610675474

Toàn văn không sẵn có

4
Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification technology: applications, technical challenges and strategies

Li, Suhong ; Visich, John K. ; Khumawala, Basheer M. ; Zhang, Chen; Koschan, Andreas

Sensor Review, 07/2006, Vol.26(3), pp.193-202 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0260-2288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02602280610675474

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...