skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems

Besmer, Michael D ; Weissbrodt, David G ; Kratochvil, Bradley E ; Sigrist, Jürg A ; Weyland, Mathias S ; Hammes, Frederik

Frontiers in Microbiology, 2014, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2014.00265 ; PMCID: 4040452

Toàn văn sẵn có

2
The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems

Besmer, Michael D. ; Weissbrodt, David G. ; Kratochvil, Bradley E. ; Sigrist, Jã¼rg A. ; Weyland, Mathias S. ; Hammes, Frederik

Frontiers in Microbiology, 06/02/2014, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2014.00265

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems

Besmer, Michael D ; Weissbrodt, David G ; Kratochvil, Bradley E ; Sigrist, Jürg A ; Weyland, Mathias S ; Hammes, Frederik

Frontiers in microbiology, 2014, Vol.5, pp.265 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1664-302X ; PMID: 24917858 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2014.00265

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility of automated online flow cytometry for in-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems

Michael Domenic Besmer ; Michael Domenic Besmer ; David Gregory Weissbrodt ; David Gregory Weissbrodt ; Bradley Eugene Kratochvil ; Juerg Andreas Sigrist ; Mathias Sebastian Weyland ; Frederik Ehammes

Frontiers in Microbiology, 01 June 2014, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2014.00265

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...