skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel surveillance approach for disaster mental health.(Research Article)(Report)

Gruebner, Oliver ; Lowe, Sarah R. ; Sykora, Martin ; Shankardass, Ketan ; Subramanian, S. V. ; Galea, Sandro

PLoS ONE, July 19, 2017, Vol.12(7), p.e0181233 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181233

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel surveillance approach for disaster mental health

Gruebner, Oliver ; Lowe, Sarah ; Sykora, Martin ; Shankardass, Ketan ; Subramanian, S ; Galea, Sandro

PLoS One, Jul 2017, Vol.12(7), p.e0181233 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0181233

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel surveillance approach for disaster mental health

Gruebner, Oliver ; Lowe, Sarah R ; Sykora, Martin ; Shankardass, Ketan ; Subramanian, S V ; Galea, Sandro

PloS one, 2017, Vol.12(7), pp.e0181233 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28723959 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181233

Toàn văn sẵn có

4
A novel surveillance approach for disaster mental health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel surveillance approach for disaster mental health

Gruebner, Oliver ; Lowe, Sarah R. ; Sykora, Martin D. ; Shankardass, Ketan ; Subramanian, S. V. ; Galea, Sandro

Loughborough University

DOI: 10.1371/journal.pone.0181233

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel surveillance approach for disaster mental health

Oliver Gruebner ; Sarah R Lowe ; Martin Sykora ; Ketan Shankardass ; S V Subramanian ; Sandro Galea

PLoS ONE, Vol.12(7), p.e0181233 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181233

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...