skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The calculus of cures.(Report)

Kocher, Robert ; Roberts, Bryan

The New England Journal of Medicine, April 17, 2014, Vol.370(16), p.1473(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Calculus of Cures

Kocher, Robert ; Roberts, Bryan

The New England Journal of Medicine, 2014, Vol.370(16), pp.1473-1475 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1400868

Toàn văn sẵn có

3
The Calculus of Cures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Calculus of Cures

Kocher, Robert ; Roberts, Bryan

New England Journal of Medicine, 04/17/2014, Vol.370(16), pp.1473-1475 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1400868

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The calculus of cures

Kocher, Robert ; Roberts, Bryan

The New England journal of medicine, 17 April 2014, Vol.370(16), pp.1473-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24571723 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1400868

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...