skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Recovery of polonium from microwave bomb digestions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of polonium from microwave bomb digestions

Towler, P.H. ; Smith, J.D.

Analytica Chimica Acta, 06/1994, Vol.292(1-2), pp.209-212 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00032670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0003-2670(94)00087-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of polonium from microwave bomb digestions

Towler, P.H ; Smith, J.D

Analytica Chimica Acta, 1994, Vol.292(1), pp.209-212 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/0003-2670(94)00087-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...