skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punting on the Thames: Electoral Betting in Interwar Britain

Beers, Laura D.

Journal of Contemporary History, 1 April 2010, Vol.45(2), pp.282-314 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220094

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punting on the Thames: electoral betting in interwar Britain

Beers, Laura D.

Journal of Contemporary History, April, 2010, Vol.45(2), p.282-314 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0094

Toàn văn không sẵn có

3
Punting on the Thames: Electoral Betting in Interwar Britain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punting on the Thames: Electoral Betting in Interwar Britain

Beers, L. D.

Journal of Contemporary History, 04/01/2010, Vol.45(2), pp.282-314 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022009409356913

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punting on the Thames: Electoral Betting in Interwar Britain

Beers, Laura D

Journal of Contemporary History, April 2010, Vol.45(2), pp.282-314 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/0022009409356913

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...