skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative.(Report)

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June, 2012, Vol.38(2), p.328(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0363-8111

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth

Public Relations Review, Jun 2012, Vol.38(2), p.328 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03638111 ; E-ISSN: 18734537 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...