skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Employment Equity Perceptions and Psychological Ownership in a South African Mining House: The Role of Ethnicity

Olckers, Chantal ; van Zyl, Llewellyn

Social Indicators Research, Jun 2016, Vol.127(2), pp.887-901 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921 ; DOI: 10.1007/s11205-015-0972-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Employment Equity Perceptions and Psychological Ownership in a South African Mining House: The Role of Ethnicity

Olckers, Chantal ; Zyl, Llewellyn

Social Indicators Research, 2016, Vol.127(2), pp.887-901 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-015-0972-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Employment Equity Perceptions and Psychological Ownership in a South African Mining House: The Role of Ethnicity

Olckers, Chantal ; Van Zyl, Llewellyn

Social Indicators Research, 2016, Vol.127, p.887-901 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0303-8300 ; DOI: 10.1007/s11205-015-0972-z ; PMCID: 4863914 ; PMID: 27239094

Toàn văn sẵn có

4
The Relationship Between Employment Equity Perceptions and Psychological Ownership in a South African Mining House: The Role of Ethnicity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Employment Equity Perceptions and Psychological Ownership in a South African Mining House: The Role of Ethnicity

Olckers, Chantal ; van Zyl, Llewellyn

Social Indicators Research, 6/2016, Vol.127(2), pp.887-901 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-015-0972-z

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Employment Equity Perceptions and Psychological Ownership in a South African Mining House: The Role of Ethnicity

Olckers, Chantal ; Van Zyl, Llewellyn

Social indicators research, 2016, Vol.127, pp.887-901 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0303-8300 ; PMID: 27239094 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...