skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic confirmation of hybridisation and recent inbreeding in a vector-isolated Leishmania population

Matthew B Rogers ; Tim Downing ; Barbara A Smith ; Hideo Imamura ; Mandy Sanders ; Milena Svobodova ; Petr Volf ; Matthew Berriman ; James A Cotton ; Deborah F Smith

PLoS Genetics, 01 January 2014, Vol.10(1), p.e1004092 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population (Sexual Reproduction in Leishmania)

Rogers, Matthew B ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A ; Smith, Deborah F; Didelot, Xavier (Editor)

2014, Vol.10(1), p.e1004092 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic confirmation of hybridisation and recent inbreeding in a vector-isolated Leishmania population.(Report)

Rogers, Matthew B. ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A. ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A. ; Smith, Deborah F.

PLoS Genetics, Jan, 2014, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic confirmation of hybridisation and recent inbreeding in a vector-isolated Leishmania population.(Report)

Rogers, Matthew B. ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A. ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A. ; Smith, Deborah F.

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population

Rogers, Matthew B ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A ; Smith, Deborah F; Didelot, Xavier (editor)

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092 ; PMCID: 3894156 ; PMID: 24453988

Toàn văn sẵn có

6
Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population

Rogers, Matthew B. ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A. ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A. ; Smith, Deborah F.; Didelot, Xavier

PLoS Genetics, 1/16/2014, Vol.10(1), p.e1004092 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic confirmation of hybridisation and recent inbreeding in a vector-isolated Leishmania population

Rogers, Matthew B ; Downing, Tim ; Smith, Barbara A ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James A ; Smith, Deborah F

PLoS genetics, January 2014, Vol.10(1), pp.e1004092 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 24453988 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic Confirmation of Hybridisation and Recent Inbreeding in a Vector-Isolated Leishmania Population

Rogers, Matthew ; Downing, Tim ; Smith, Barbara ; Imamura, Hideo ; Sanders, Mandy ; Svobodova, Milena ; Volf, Petr ; Berriman, Matthew ; Cotton, James ; Smith, Deborah

PLoS Genetics, Jan 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537390 ; E-ISSN: 15537404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004092

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...